Eettiset ohjeet ja arvot

Norlandia tekee joka päivä arvokasta työtä päiväkodeissa, potilashotelleissa ja hoivakodeissa. Selkeä eettinen ohjeistuksemme ja arvomme varmistavat, että kaikki Norlandialaiset - johdosta työntekijöihin - toteuttavat yhteisiä sovittuja toimintatapoja asiakkaita palvellessaan.

Norlandian arvot muodostavat sanan CARE (hoiva), ja ne ovat:

Competent (osaaminen)

Ambitious (tavoitteellisuus)

Respectful (kunnioittava)

Energetic (energisyys, aktiivisuus)

Kaikilla työntekijöillä on ”Norlandian arvot mukana arjessa” kirjanen. Arvolähtöisyys on erittäin tärkeää, kun työskennellään varhaiskasvatuksen tai muun hoivapalvelun parissa. Arvojemme mukainen toiminta on perusta sille, että pystymme olemaan laadullisesti johtava toimija.

Norlandian eettiset ohjeet

Etiikka on perusta sille, miten ohjaamme ja arvioimme sekä omaa että toisten toimintaa ja miten teemme päätöksiä. Jokainen Norlandialainen tekee päivittäin päätöksiä yhtiömme puolesta. Varmistamme työllämme, että jokaisella asiakkaallamme on oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään. Samaten olemme tukemassa jokaisen päiväkotilapsen tarpeita jokapäiväisen leikin, oppimisen ja kehityksen tiellä.

Norlandiassa on laadittu selkeä eettinen ohjeistus, joka on kaikkien työntekijöiden saatavilla ja ohjaa meidän jokaisen toimintaa niin johdossa kuin päiväkotien arjessa. Eettisten ohjeiden keskeiset periaatteet ovat Norlandiassa ovat:


- Lakien ja säännösten noudattaminen sekä yleiset eettiset ja ammatilliset käytännöt

- Terve ja hyvää etiikkaa noudattava kannattava liiketoiminta

- Henkilöstön kehittymisen ja moninaisuuden tukeminen

- Avoin vuorovaikutus sekä sisäisesti että ulkoisesti

- Takaa laadukkaan hoivan, oppimisympäristön ja palvelun

- Pyrkimys ympäristön huomioimiseen ja kestävään kehitykseen

- YK:n ihmisoikeuksien julistuksen noudattaminen kaikilta osin

- Tukee hyvää yrityskulttuuria, yhteisten sopimusten mukaan toimimista ja tarjoaa työntekijöille työympäristön, jossa ei sallita syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä

- Avoin organisaatiokulttuuri, millä varmistetaan että kaikki epäkohdat tulevat heti tietoon ja niihin pystytään puuttumaan

- Kunnioittava ja yksilöllinen kohtaaminen kaikkien asiakkaiden kanssa

Näitä toimintaohjeita noudattamalla voimme joka päivä olla ylpeitä tuottamastamme palvelusta, työpaikastamme ja kollegoistamme kaikilla alueilla missä Norlandia toimii.